Ταμείο Υποτροφιών
Thanos Hotels & Round Table 7


Χορήγηση υποτροφίας από το Ταμείο Υποτροφιών Thanos Hotels & Resorts και Round Table 7 Πάφου

 

Το Ταμείο Υποτροφιών του Thanos Hotels & Resorts και Round Table 7 Πάφου ανακοινώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, για την πραγματοποίηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
  • να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και συγκεκριμένα δημότες της επαρχίας Πάφου με φοίτηση στα σχολεία που υπάγονται στην επαρχία Πάφου, 
  • να έχουν ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον 18,5/20, 
  • να μην είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, 
  • να είναι πτυχιούχοι Κυπριακών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού με ελάχιστη βαθμολογία ως καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, 
  • να πληρούν τα  κριτήρια που έχουν καθοριστεί στους σχετικούς κανονισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 να δώσει 3 υποτροφίες, οι οποίες το σύνολο θα ανέρχεται μέχρι τις €18.000. Οι υποτροφίες θα προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού . Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει ή να εξαιρέσει οποιοδήποτε αιτητή ή κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, για οποιοδήποτε λόγο που θα ανακοινωθεί στους αιτητές. 

Οι αιτήσεις για την υποτροφία θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση: Almyra Hotel, Λεωφόρος Ποσειδώνος 12, 8042, Πάφος, μέσω των ιστοσελίδων www.roundtable.org.cy και www.thanoshotels.com ή επικοινωνώντας με το τηλέφωνο 26203310.

Τονίζεται  ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης. , 

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020. Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: [email protected]